Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai – 100” projektu konkursa NOLIKUMS

October 4, 2017

 

 • Vispārējie jautājumi.
 • Mērķprogramma „Latvijai – 100” ir Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) izstrādāta un īstenota programma saskaņā ar VKKF kultūras projektu konkursa nolikumu un pamatojoties uz „VKKF darbības stratēģija 2015.–2020. gadam”, kā arī ņemot vērā 2016. gada 9. februārī Ministru kabineta pieņemto Informatīvo ziņojumu “Par gatavošanos Latvijas valsts simtgadei 2017.–2021. gadā”.
   1. Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā. 2018. gada konkursā finansējumu var pieprasīt aktivitātēm, kuru īstenošana paredzēta līdz 2018. gada 31. decembrim, kā arī ilgtermiņa aktivitātēm, kurām nepieciešams finansējums sagatavošanās procesam līdz 2018. gada 31. decembrim.
   2. Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību.
   3. Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstījumam ES ESMU LATVIJA, kā arī Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai, kas publicēta https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/latvijas-valsts-simtgade. Prioritāri tiek atbalstītas norises, kas vērstas uz sadarbību, bērnu, jauniešu iesaisti un izmanto mūsdienīgus mākslinieciskās izteiksmes un komunikācijas līdzekļus, t. sk., tehnoloģiju iespējas, kā arī vērstas uz pieejamības nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām, t.sk., cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, senioriem, attālos reģionos dzīvojošiem, Latvijas mazākumtautībām u.c.
    1. ar radošiem līdzekļiem un aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tā tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem, tajā skaitā atklājot kultūras lomu nācijas un valsts veidošanās procesā;
    2. radošiem līdzekļiem godina Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personības un cilvēku grupas, kas dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi un dzīvību, savas zināšanas un talantus Latvijai un tās uzplaukumam, kā arī izceļ Latvijas valsts tapšanā un tālākajā attīstībā svarīgas vērtības;
    3. vērsti uz sabiedrības iesaisti Latvijas kultūrvides sakopšanā un bagātināšanā, kas rada jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas;
    4. tiek īstenoti pilsonisko iniciatīvu un pašvaldību darbības rezultātā un sinerģijā, un kas sasniedz plašu un daudzveidīgu mērķauditoriju;
    5. paredz par Latviju vēstošu starptautisku aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu ārpus Latvijas, īpaši attiecībā uz valstīm, kuras ir spēlējušas nozīmīgu lomu Latvijas valsts tapšanā vai valstīm, kuras tuvākajā laikā svin simtgades, tostarp Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Islande, Lielbritānija, ASV.
   4. Konkursā atbalsta lielus nacionālus, starptautiskus, kā arī vietējās kopienas un reģionālus projektus, kas:
 • Konkursā neatbalsta:
  1. projektus, kas saņēmuši Kultūras ministrijas finansējumu simtgades projektu uzsākšanai un realizācijai;
  2. filmu projektus, kas saņēmuši finansējumu no Nacionālā kino centra Latvijas simtgades filmu programmā;
  3. pilnmetrāžas spēlfilmu, pilnmetrāžas animācijas un pilnmetrāžas dokumentālo filmu veidošanu;
  4. reklāmas un korporatīvās filmas;
  5. projektus, kas saistīti ar ikgadēju balvu piešķiršanu;
  6. tīmekļa vietņu veidošanu un tehnisko pilnveidošanu;
  7. CD un grāmatu izdošanu;
  8. kultūras pieminekļu avārijas stāvokļa novēršanas darbus un remontus;
  9. piemiņas vietu un objektu veidošanu;
  10. iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu;
  11. inženierkomunikāciju remontus un nomaiņu.
  12.  
 • Mērķprogrammas konkurss, iesniedzēji, ierobežojumi projektu iesniegšanai.
  1. Lai sasniegtu mērķprogrammas mērķi, VKKF organizē mērķprogrammas projektu konkursu.
  2. Projektu konkursā var piedalīties tikai juridiskas personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā patstāvīgas vienības ar nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.
  3. Ja projekta iesniedzējs ir valsts iestāde, kas VKKF finansējumu saņem tikai ar finansēšanas plānu grozījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība”, projekta īstenošanai ir jānoslēdzas līdz 2018. gada 1. oktobrim un atskaite par finansējuma izlietošanu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018. gada 15. oktobrim.
  4. Mērķprogrammas konkursā iesniegtajam projekta pieteikumam vai tā daļai nedrīkst prasīt finansējumu mērķprogrammas “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi” konkursā.
  5. Ja projekts gūst atbalstu mērķprogrammā, tad atkārtoti/turpmāk projektam vai tā daļām nedrīkst prasīt finansējumu citos VKKF projektu un mērķprogrammu konkursos.

 

 

 • Projektu pieteikumu iesniegšana.
  1. Mērķprogrammas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami VKKF birojā (K. Valdemāra ielā 20, Rīgā LV-1010, Latvija, tālr. 67503177) un mājaslapā internetā (http://www.vkkf.lv).
  2. Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2017 gada 24.novembra pulksten 12.00 (dienā). Projekta pieteikums jāiesniedz VKKF birojā vai jānosūta pa pastu, ņemot vērā, ka VKKF projekts jāsaņem noteiktajos konkursa termiņos (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2017. gada 20.novembris).
  3. Projekta pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (PDF formātā vienā failā, kas identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā) uz LV100@kkf.lv, e-pastā obligāti norādot iesniedzēju un projekta nosaukumu.
 • Projektu pieteikumu noformējums un saturs.
  1. Projekta pieteikums iesniedzams papīra formā uz A4 formāta lapām vienā eksemplārā, latviešu valodā.

 

Lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem:

 1. tekstam jābūt skaidri salasāmam;
 2. projekta pieteikums jāiesniedz caurauklots; lapas nedrīkst būt ieliktas atsevišķos plastikāta vāciņos, projektu noformēšanai nedrīkst izmantot iesiešanu ar spirāli, brošēšanu, laminēšanu un termoiesiešanu;
 3. visām projekta pieteikuma lapām jābūt secīgi sanumurētām, ņemot vērā, ka pirmā lapa ir pieteikuma veidlapa/anketa;
 4. lapas nedrīkst sakniedēt ar kniedēm;
 5. visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, obligāti jāpievieno tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma).
  1. Projekta pieteikumā jāietver:
   1. pieteikuma veidlapa/anketa (ietverot projekta aprakstu) (1. pielikums);
   2. projekta kopējā tāme (sastādīta atbilstoši Latvijas Republikas nodokļu likumdošanai) un tās pamatojums (atbilstoši 2. pielikumā pievienotajai tāmes veidlapai):
    1. tāmē atsevišķi jānorāda VKKF prasītā summa un tās sadalījums pa pozīcijām (var tikt iekļautas tikai tādas pozīcijas, kuru apmaksa nav veikta līdz mērķprogrammas konkursa noslēgumam), kā arī citi iespējamie finanšu avoti un iespējamie ieņēmumi, programmas realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru; tāmē nedrīkst iekļaut tādas tāmes pozīcijas (piemēram, „Citi izdevumi”, „Neparedzētie izdevumi” u.tml.), kurās nav norādīts konkrēts izdevumu veids;
    2. ja projekta realizācija paredzēta vairāku gadu garumā, tāme jāsastāda pa posmiem, atsevišķi katram posmam, ņemot vērā, ka šī posma īstenošanas beigu termiņš ir 31.12.2018.);
    3. ja projekts ir saņēmis mērķprogrammas finansējumu 2017. gada konkursā un turpinās 2018. gadā, tad finansējums var tikt pieprasīts izdevumiem sākot no 01.04.2018.
   3. projekta vadītāja CV (ne garāks par vienu A4 lapu);
   4. iesniedzot projekta pieteikumu, kas jau ir saņēmis VKKF finansējumu, jāpievieno pārskats par līdz šim paveikto (atbilstoši 3. pielikumā pievienotajai atskaites formai):;
   5. iesniedzot projekta pieteikumu, kas paredz sadarbību ar citām organizācijām, jāpievieno:
   6. apliecinājums no sadarbības partnera par projekta īstenošanu;
   7. iesniedzot ar izrāžu iestudēšanu saistītu projekta pieteikumu, jāpievieno:
    1. izrādes režisora vai horeogrāfa ieceres raksturojums – izrādes ideja, estētika un iecerētie izteiksmes līdzekļi,
    2. informācija par māksliniecisko ansambli (režisors, horeogrāfs, scenogrāfs, komponists, kostīmu mākslinieks, aktieri, dejotāji u. c.),
    3. izmantojot iestudējumam jaunradītu dramaturģisko materiālu, jāpievieno tā fragmenti vai satura izklāsts;
    4. pieprasot finansējumu iestudējuma (teātra, dejas, cirka u. c.) scenogrāfijai vai kostīmiem, jāpievieno vizuālais materiāls (tērpu, scenogrāfijas skices);
   8. iesniedzot ar koncertu rīkošanu saistītu projekta pieteikumu, jānorāda:
    1. programmā iekļautie skaņdarbi un izpildītāju sastāvs;

      

  2. iesniedzot ar izstāžu organizēšanu saistītu projekta pieteikumu, jāpievieno:
   1. izstādes koncepcija (ekspozīcijas mērķis, tēmas utt.), struktūras apraksts (ekspozīcijas daļas, objekti utt.) un iekārtojuma/scenogrāfijas skices;
   2. iesniedzot projekta pieteikumu filmas veidošanai, jāpievieno:
    1. detalizēts filmas sižeta izklāsts vai scenārijs;
    2. režisora skaidrojums par filmas stilu, struktūru un vizuālo risinājumu;
    3. producenta skaidrojums par filmas ražošanas plānu, darba grafiku, filmas mērķauditoriju un izplatīšanas stratēģiju;
    4. producenta un režisora filmogrāfijas;
    5. ziņas par producējošo kompāniju un tās producētajām filmām (izplatīšanas rezultāti, dalība festivālos);
    6. vizuālo materiālu var pievienot projekta pieteikumā norādot interneta adresi (piemēram, www.vimeo.com), kurā izvietots ar paroli aizsargāts publiski pieejams vizuālais materiāls, un interneta adrese jānosūta uz e-pastu LV100@kkf.lv, obligāti norādot mērķprogrammas nosaukumu, iesniedzēju un projekta nosaukumu;
   3. iesniedzot projekta pieteikumu, kas paredz semināru, darbnīcu vai meistarklašu organizēšanu, jānorāda paredzamais dalībnieku skaits un to atlases kritēriji;
    1. projekta pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskata

 

 • Projektu vērtēšanas administratīvie kritēriji:
  1. iesniedzamajiem projektiem tiek noteikti šādi administratīvie kritēriji:
   1. projekta pieteikums ir iesniegts VKKF noteiktajā konkursa termiņā gan papīra formā, gan elektroniski;
   2. projekts nav realizēts līdz konkursa noslēgumam;
   3. projekta pieteikuma iesniedzējs ir savlaicīgi nokārtojis līdzšinējās saistības ar VKKF;
   4. projekta pieteikuma noformējums un saturs atbilst šā nolikuma 4.2. punktā noteiktajām prasībām;
   5. projekts nav saistīts ar politisko partiju aktivitātēm;
  2. projektu pieteikumi, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiek izvērtēti un atbalstīt
 • Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji.
  1. Iesniedzamajiem projektiem ir noteikti šādi kritēriji:
   1. skaidri formulēta atbilstība mērķprogrammas mērķim, Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķim un vēstījumam „Es esmu Latvija”;
   2. projekta idejas unikalitāte;
   3. projekta paredzamais rezultāts (pārliecinošs projekta nepieciešamības pamatojums, skaidri formulēta mērķauditorija, realizācijas gaita un atbilstība mērķprogrammas konkursa nolikuma punktam 1.4.);
   4. projekta pieteikuma apraksts ir kvalitatīvi sagatavots;
   5. projekta norisē plānota sabiedrības līdzdalība (dažādu sabiedrības/ kopienas grupu iesaiste, paaudžu mijiedarbība, bērnu un jauniešu auditorijas iesaiste un līdzdalība, vairāku organizāciju sadarbība projekta īstenošanā utt.);
   6. projekta tāmes precizitāte un pamatotība (projekta kopējā tāme ir aritmētiski pareiza; balstīta uz reālām izmaksām; tāmē nav iekļautas nepamatotas izmaksas, izmaksas nav mākslīgi paaugstinātas un atbilst vidējām izmaksām konkrētajā nozarē; tāme atbilst projekta mērķos un uzdevumos paredzētā veikšanai);
   7. pieprasītā finansējuma atbilstība VKKF finansiālajām iespējām (pieprasītais finansējums nepārsniedz pieejamo sadalāmo finansējumu mērķprogrammas konkursā par vairāk nekā 50% no konkursā sadalāmajiem līdzekļiem);
   8. projekta vadītāja izglītība, līdzšinējā darbības pieredze un kompetence;
   9. projektā iesaistīto personu izglītība, līdzšinējā darbības pieredze un kompetence;
   10. projekta pamatmērķis nav gūt peļņu (projektam nav komerciāls raksturs, paredzamie ienākumi no biļešu, produkta utt. tirdzniecības nesedz projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas un nenesīs peļņu);
   11. līdzfinansējuma nepieciešamības gadījumā projekta pieteicēja spēja piesaistīt līdzfinansējumu (projekta pieteikums un tāme sniedz skaidru priekšstatu par nepieciešamo līdzekļu piesaisti un līdzfinansējuma avotiem).
 • Projektu pieteikumu izskatīšanas kārtība.
  1. Projektu pieteikumus, kuri atbilst nolikuma prasībām, saskaņā ar projektu vērtēšanas kvalitatīvajiem kritērijiem vērtē mērķprogrammas konkursa komisija (turpmāk – komisija).
  2. Komisija, kuru veido pieci Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, astoņi VKKF nozaru ekspertu komisiju deleģēti pārstāvji (pa vienam deleģētam pārstāvim no katras VKKF nozares ekspertu komisijas) un viens VKKF padomes deleģēs pārstāvis, sniedz atzinumu VKKF padomei par fonda līdzekļu sadali mērķprogrammā iesniegto projektu īstenošanai.
  3. Komisija no sava vidus ieceļ komisijas priekšsēdētāju. Komisija lēmumus pieņem komisijas sēdē. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
  4. Komisija, izvērtējot katru iesniegto projekta pieteikumu, sniedz atzinumu VKKF padomei par līdzekļu piešķiršanu.
  5. VKKF padome pieņem lēmumu par fonda līdzekļu sadali mērķprogrammai iesniegto projektu īstenošanai.
 • Projekta pieteicēja tiesības un pienākumi.
  1. Projekta pieteicējs pirms projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var veikt izmaiņas iesniegtajā projekta pieteikumā, papildināt iesniegto projekta pieteikumu vai to izņemt. Pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtajā pieteikumā nevar tikt veiktas izmaiņas.
  2. Ja iesniegtais projekts saņem VKKF finansējumu, projekta pieteicējam ir pienākums pēc VKKF darbinieku pieprasījuma sniegt visu ar projekta īstenošanu saistīto informāciju, lai VKKF varētu novērtēt projekta realizācijas kvalitāti un finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti un lietderību.
  3. Ja iesniegtais projekts saņem VKKF finansējumu, projekta pieteicējam ir pienākums pareizi lietot programmas piederības zīmi un laikus saskaņot tās lietojumu ar Latvijas valsts simtgades biroju.
  4. Persona, kura iesniedz projekta pieteikumu finanšu līdzekļu saņemšanai, piekrīt visiem projektu konkursa noteikumiem un ir atbildīga par projekta pieteikumā norādīto ziņu patiesumu.
 • Konkursa rezultāti.
  1. Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pieteicējam nosūta pa pastu uz projekta pieteikumā norādīto adresi pēc konkursa noslēguma.
  2. Finansēto projektu saraksti tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, ar tiem var iepazīties arī VKKF mājaslapā www.vkkf.lv.
  3. Nefinansēto projektu dokumentācija pieteicējam jāizņem viena gada laikā pēc konkursa termiņa beigām. Pretējā gadījumā VKKF neizņemto projektu dokumentāciju iznīcina.
  4. Finansējuma saņēmējam ir jānoslēdz finansējuma līgums par VKKF padomes piešķirtā finansējuma saņemšanu. Finansējuma saņēmējs – juridiska persona, slēdzot līgumu ar VKKF, iesniedz precizētu projekta finansēšanas tāmi. Tāmē drīkst būt uzrādītas tikai projekta pieteikumā norādītās pozīcijas ne lielākā apmērā par projekta pieteikumā pieprasīto finansējuma apjomu, ja mērķprogrammas ekspertu komisija, izskatot projektu, nav norādījusi piešķīrumu konkrētām tāmes pozīcijām.
  5. Piešķirto finansējumu juridiskai personai VKKF ieskaita organizācijas Valsts kases kontā. Atsevišķos gadījumos finansējums var tikt pārskaitīts vairākos maksājumos, nākamos maksājumus veicot pēc starpatskaites saņemšanas par pārskaitītajiem līdzekļiem, par ko tiek noformēta vienošanās, slēdzot finansēšanas līgumu.
  6. Finansējuma saņēmējam līgums ar VKKF par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz VKKF padomes apstiprinātajos termiņos. Ja līgums netiek noslēgts, VKKF padome var lemt par piešķirtā finansējuma anulēšanu.
  7. Finansējuma saņēmējam par piešķirtā finansējuma izlietojumu viena mēneša laikā pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas beigu termiņa ir jāiesniedz VKKF atskaite, kas sagatavota atbilstoši VKKF noteiktajiem paraugiem.