Svētku svinīgais akts Hamiltonā

November 25, 2017

Latvijas 99. Valstssvētku svinības Hamiltonā, 2017. g. 19. novembrī, Kristus ev. Lut. Latviešu baznīcā (Hamiltonā). Svētku runa: Kārlis Eihenbaums, Latvijas republikas ārkārtejais un pilnvarotais vēstnieks Kanadā Svētku koncerts: AMUZ

Latvian 99. Valstssvētku celebrations hamiltonā, 2017. G. 19. November, Christ ev. Lut. Latvian Church (Hamiltonā). Festive Speech: Karl Eihenbaums, Latvian Republic Ārkārtejais and Plenipotentiary Ambassador Kanadā Festive Concert: Amuz