Par Satversmi. Kas cenšas tautu sašķelt un sagraut?

January 20, 2021

Par Satversmi. Kas cenšas tautu sašķelt un sagraut?

LNAK atbalsta visas ģimenes
Latviešu Nacionālai Ap­vie­nī­bai Kanadā (LNAK) kā ne­valstiskai un bezpartejiskai Ka­nadas latviešu centrālai or­ganizācijai ir dziļas rūpes par cilvēktiesībām un tās aktīvi aiz­stāvam uz jebkuŗas ska­tu­ves. Mēs tās aizstāvam attie­cībā uz visām tautām un uz kat­ru individu.
 
Viens no LNAK pastā­vī­giem mērķiem ir „Atbalstīt un veicināt Latvijas valsts lab­klā­jību, augšupeju un tēlu uz Lat­vijas Republikas Satversmes vispārējiem noteikumiem un rietumu demokratijas princi­piem.
 
Latviešu tauta ir cietusi zem svešām nežēlīgām varām, kas gan individiem, gan sabied­rī­bai aizliedza pat runāt par minimālām cilvēku tiesībām. Par brīvu domāšanu un vārda brīvību draudēja ieslodzījums. Daudz bija upuŗu. Nomocīti, miruši tuvos un tālos lēģeŗos vai pazuduši bez vēsts. Citi no­lika galvas, lai izcīnītu brī­vību un tās tiesības, kas mums visiem pienākas.
 
Satversmes ir domātas mūs no­sargāt. Latvijas Satversmes ievadā ir precīzi teikts:
„Latvija kā demokratiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cil­vēka cieņu un brīvību, at­zīst un aizsargā cilvēka pa­mat­tiesības un ciena mazā­kum­tautības. Latvijas tauta aiz­sargā savu suverēnitāti, Lat­vijas valsts neatkarību, territoriju, tās vienotību un demokratisko valsts iekārtu.
 
Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem vei­do latviešu un lībiešu tra­dicijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvē­cis­kās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu va­loda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidā­ri­tāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pa­mats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabied­rības kopējo labumu, izturo­ties atbildīgi pret citiem, nā­ka­majām paaudzēm, vidi un dabu.
 
Sākt grozīt definicijas kā „ģimene“ ar polītiskiem vai populistiskiem mērķiem nav pieņemams un tikai ap­draud mūsu saliedētību. Mū­su tauta jau tā ir trausla. Katrs mūsu piederīgais ir mū­su zelts un bagātība. Aiz­stāvam Satversmi, un visas ģimenes turam augstākā cie­ņā.
 
Ar progresīvām vērtībām, ar gudrību un cieņu pret vi­siem, modernai Latvijai ir ie­spēja izcelties kā starptautiski vadošai valstij, kuŗu pasaule apbrīnos.
 
Andris Ķesteris
un LNAK valde