LNAK strādā mūsu kopējā labā.

January 8, 2015

Dāvanas izdalītas, tītars ap­ēsts un Ziemassvētki kārtīgi nosvinēti. Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā sāk domāt tuvāk par nākamā gada dar­biem, gatavojoties gan nākamai valdes sēdei 10. janvārī, gan gadskārtējai sesijai aprīlī. Tādā nolūkā īsi pēc svētkiem tikās LNAK valdes prezidijs, priekš­sē­dis Andris Ķesteris, vice­priekš­sēdis Juris Ķeniņš un padomes priekšsēdis Jānis Lū­sis.

Paredzētie darbi ir daudz­vei­dīgi, daži saistīti ar pagātni, da­ži būtiski šodien un citi tuvākā un tālākā nākotnē. Par pagātni aktīvi rūpējas gan valde, gan čaklie archīvu darbinieki. KLAM (Kanadas Latviešu archīvu un mūzeja) plānošanu un izpildīšanu vada Ženija Vī­tola, Aija Kārkliņa un Skaidrīte Tērauda. LNAK administrātīvie un vēsturiskie archīvi ir Intas Purvas atbildībā, un ikdienas darbus kārto biroja darbvede Ilze Maksiņa. Ir cītīgi piestrā­dāts vairākiem īpašiem darbiem un projektiem, kas saistīti ar šo lauku. Pateicība tiek izteikta ziedotājiem, individiem un or­ga­nizācijām, piemēram, Dauga­vas Vanagu Toronto nodaļai, LNAK Izglītības un Kultūras fondam un Edmontonas Lat­vie­šu biedrībai Imanta par lab­vē­lī­gu atbalstu. Līdzekļi tiek ļoti rūpīgi saimniekoti, lai lielie dar­bi, kas vēl stāv priekšā, būtu iespējami.

Darbi netrūka arī septembŗa, oktobŗa un novembŗa mēnešos Rīgā, kur valdes locekļi un sa­biedrotie piedalījās un piestrā­dā­ja vairākās sēdēs, izstādēs, koncertos un tikšanās. To skai­tā jāpiemin LaPa (Mūzejs Latvieši Pasaulē), PBLA (Pasaules Brīvo latviešu apvienība), LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Oku­pācijas mūzejs un Pa­sau­les latviešu kamermūzikas kon­certs.

Ir jāuzsveŗ, ka lielu daļu no ikdienas un dalības izdevu­miem sedz paši LNAK dalīb­nieki no savām kabatām. Tepat Kanadā bija draudzīga sadarbība ar LaPas darbiniecēm Mariannu Auliciemu un Brigitu Tamužu. Gādājam, ka mūsu vēsture Kanadā paliek spilgta un dzīva.

Šodien, kā visām organi­zā­cijām, rūp gan biedri, gan lī­dzekļi, lai turpinātu darbību.  (Gribam vairāk abās kategori­jās!) Ceram atjaunot un uzlabot LNAK mājaslapu un komū­nikāciju, un tajā laukā izsakām pateicību Aleksandram Ķeni­ņam, kuŗam ir speciāli talanti datora lietās un kuŗš jau daudz ko ir panācis un piekritis kalpot tālāk.

Valde īpaši aktīva ir bijusi sadarbībā ar kaimiņu valsts pār­stāvjiem un ar mūsu ukraiņu draugiem, caur vairākiem sa­bied­riskiem, polītiskiem un per­sonīgiem avotiem atgādinot Kanadas valdībai par esošo nepieņemamo stāvokli Ukrainā.

Jaunie Kanadas valsts pie­pra­sītie statūti (pieprasīti no visām inkorporētām bezpeļņas organi­zā­cijām) ir vietā un spēkā – pa­liek tikai pielāgot visu LNAK darbību jauniem noteikumiem.

Bet ko vēl nesīs jaunais gads LNAK darbībai? Aicinām ik­vienam izteikties par nākotnes virzienu, gan polītisku, gan kul­tūrālu, gan sabiedrisku. Turpināsim ar un enerģiju kalpot latviešiem Ka­nadā.

deghttp://www.lnak.net/lv/wp-admin/media-upload.php?post_id=440&type=image&TB_iframe=1smi

LNAK prezidijs