Latviešu kultūras diena Kanadas bruņoto spēku bazē

June 1, 2018

Latvieši var būt kanadieši, un kanadieši var būt latvieši

Sirsnīga latviešu kultūras diena Kanadas bruņoto spēku bazē

Par godu Kanadas Karalis­kā kājnieku pulka 1. bataljonam (1st. Battalion, The Royal Ca­nadian Regiment) bruņoto spē­ku bazē Petawawa, On­tario, 26. maijā tika rīkota lat­viešu kultūras un ģimenes die­na, ar nolūku iepazīstināt ģi­meņu locekļus ar latviešiem, pirms pulka drīzās došanās uz die­nestu Latvijā.

Nodarbības deva iespēju bru­ņotiem spēkiem izrādīt sa­viem piederīgiem, kā viņi strā­dā savos īpašos profesio­nālos amatos un kādi ir viņu darba apstākļi. Šī bija pirmā reize tādam notikumam. Inte­resi izrādīja vai­rāk nekā tūk­stoš cilvēku. Visām paaudzēm bija ko piedzīvot jo, pat ģi­menes locekļi netiek iesaistīti ikdienas militārajā darbībā. Visiem bija iespēja izvi­zinā­ties un iepazīties ar bruņu­ma­šīnām un apbru­ņojumu, uz­vilkt ķiveres un kāpelēt iekšā un ārā pa mašīnām. Pilnga­dīgie pat varēja izmēģināt šaut ar dažādiem ieročiem. Nav tik viegli kā izskatās filmās!

Programmas atklāšanā An­da Sprudža uzstājās ar kok­les spēli, dziesmām un paskaidro­jumiem. Pulkvežleitnants Ste­ve MacBeth, kuŗš vadīs kau­jas grupu Latvijā, pasniedza pateicības plāksnes Aivaram Vinteram un Andrim Ķeste­rim un pateicas latviešu sa­bied­rībai par sirsnīgu un drau­dzīgu sadarbību. Pulkvedis Michael Wright, 2. mecha­ni­zētās kājnieku brigādes ko­mandieris, izteica pateicību Latvijas vēstniecībai un Ka­nadas latviešu kopienai par atbalstu, sagatavojoties die­nes­tam Latvijā.

Andris Ķesteris un Aivars Vinters abi apsveica gan kaŗa­vī­rus, gan viņu ģimenes ar pateicību par viņu devumu aiz­stāvot demokratiskās vērtī­bas un brīvību. Mēs esam tik ļoti lepni par mūsu Kanadas un Latvijas kaŗavīriem, kuŗi NATO aliansē uztur mieru pasaulē.

Programmā lieliski izcēlās dejas grupas "Daugaviņa" un "Dižais Dancis". Dalībnieki mē­roja tālu ceļu no Toronto apkārtnes līdz Petawawa. Pub­lika augsti novērtēja uz­vedumu un brīnišķīgu gaišu un iedvesmojošu tautas tērpu skati. Interesanti baudīt tautas tērpus un bruņu ekipējumu vienā kontekstā.

Latvijas vēstniecība un Lat­vijas aizsar­dzības atašejs pulk­vež­leitnants Agris Ozo­liņš bija sa­rūpējuši informāciju par Lat­viju. LNAK arī bija informācijas stends. Stāvot gaŗās rindās pēc pusdienām, varēja izjust sirsnīgu drau­dzību, ar iespēju iepazīties ar vietējiem. Ēdienu kartē parā­dī­jās gar­du­mi no Latviešu Cen­tra To­ronto, ieskaitot pīrā­gus, dzel­ten­maizi un kilņģeri. Kanadas armijas pavāri bija arī sarūpējuši latvisku ēdienu, sekojot viņiem aizsūtītām receptēm.

Apsveicam visus dalībnie­kus!

Šī diena mums lika pa­do­māt, ka “latvieši var būt kana­dieši un kanadieši var būt lat­vieši”. Tā ir īstā vienotības no­zīme.

Latvijas Simtgades ietvaros pierādījām, ka dzīvojam vēs­turiskos laikos un katrs no tā ir dzīva un aktīva daļa, teica Latviešu Nacionālās Apvienī­bas Kanadā pre­zidents Andris Ķesteris.

LNAK birojs