CN tornis 18. novembrī mirdzēs Latvijas karoga krāsās

August 31, 2018

Pēc LNAK aicinājuma Toronto CN tornis 18. novembrī mirdzēs Latvijas karoga krāsās

 

Atzīmējot Latvijas simtga­di, Latviešu Nacionālā Ap­vie­nība Kanadā ir priecīga ziņot, ka 18. novembŗa programmas ietvaros esam vienojušies ar CN torņa (CN Tower) vadī­bu, ka tieši svinīgā vakarā tornis tiks apgaismots Latvijas karoga krāsās.

 

Kā visas šā gada svinības, šis būs vienreizējs vēsturisks notikums. Rītausmā pacel­sim arī Latvijas karogu pie Toron­to pilsētas nama. LNAK iero­sina vietējām biedrībām citās Kanadas pilsētās rīkot līdzīgas akcijas. Kā centrālā jumta or­ganizācija mēs esam gatavi nākt talkā un palīdzēt jums gan ar padomu, gan konkrētu atbalstu.

 

Mūsu mērķis ir pacelt aug­stu latviešu redzamību un at­gādināt mūsu radiem, drau­giem un kaimiņiem, ko mūsu sabiedrība ir panākusi Kanadā un kā mēs nesam tālāk lat­viešu kultūru. Kopā sadarbo­simies, atbalstīsim viens otru, un būsim lepni Latvijas simt­gadē!

Andris Ķesteris

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā prezidents

Baltiešu Federācijas Kanadā prezidents

CEEC – Central and Eastern European Council in Canada prezidents

 

CN Tornis