Cik grūti ir veidot Kanadas baltieša identitāti?

October 30, 2017

Šī gada martā piedzīvojām iespaidīgu Kanadas baltiešu (Baltic Canadian Imprints) kop­projektu – izstādi “Sharing Our Stories: The Baltic Dia­spora at Home in Canada”. Iz­stāde viesojās Toronto lat­vie­šu, igauņu un lietuviešu ko­pienās, stāstot kopējo stāstu par bēgļiem, kam padomju oku­pācijas rezultātā nācās pa­mest savas mājas, savu dzim­teni, un sākt jaunu dzīvi svešā zemē. Kanada izrādījusies labas mājas izmisuma dzīta­jiem bēgļiem. Projektā sako­potas fotografijas un intervijas ar cilvēkiem, kas piedzīvojuši bēgļu gaitas, un tas kana­die­šiem ļauj aptvert, ko nozīmē būt baltietim un kāds ceļš ir jāizstaigā bēgļiem.

Simpozijs “Sharing Our Sto­ries: Born in Canada” ir šī projekta turpinājums, un ik­viens ir aicināts nākt klau­sīties. Simpozijs notiks angļu valodā, un tajā tiks skarti iz­aicinājumi un priekšrocības ka­nadiešu-baltiešu pirmās pa­au­dzes dzīvēs. Panelī piedalī­sies pārstāvji no visām baltie­šu kopienām Kanadā – igauņi, latvieši, lietuvieši un baltvāci. Kā vieslektors un galvenais runātājs aicināts Dienvidko­nek­tikutas Valsts universitātes profesors Dr. Jaak Rakfeldt (PhD, LCSW). Viņa pētījumi veikti sociālās darbības jomā un viņš ir arī koordinātors psīchisko slimību un alkohola un narkotisko vielu atkarības palīdzības programmai. Profe­sors J. Rakfeldt sarakstījis vai­rāk nekā 50 publikācijas un konferenču materiālus par psī­chiskās veselības un atkarību problēmām, kā arī etniskās iden­titātes jautājumos.

No latviešu kopienas panelī piedalīsies Andris Ķesteris, Ai­ja Mazsīle un Dāvis Mak­siņš.

Baltic Canadian Imprints grupā darbojas Kanadas Bal­tiešu imigrantu palīdzības or­ganizācija (Canadian Baltic Immigrant Aid Society), VEMU/Igauņu studiju centrs, Lietuviešu mūzeju archīvs Kanadā un Kanadas Latviešu archīvs un mūzejs (KLAM).

Simpozijs notiks 11. no­vembrī pl. 14.00 Tartu kol­ledžā Toronto (310 Bloor St W). Visi laipni aicināti. Lū­dzu pieteikties līdz 6. novem­brim pie Piret Noorhani (piret.nooerhani@vemu.ca, 416-925-9405).

https://www.lithuanianheritage.ca/sharing-stories-exhibition/