Atbalstīsim ukraiņu tautu

January 19, 2022

Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi
Mudinājums Kanadas latviešiem atbalstīt ukraiņu tautu cīņā par brīvību un aicināt Kanadas vadību pastiprināt atbalstu Ukrainai
Ukraiņu tauta cīnās par sa­vu suverēnu tēvzemi, par brī­vību un demokratisku, neatka­rī­gu nākotni. Nav runa par iedo­mātiem draudiem no Aus­tru­miem, bet atzīšana, ka rit reāls ikdienas kaŗš, kas jau sākās 2014. gadā ar Krievijas ie­brukumu Krimā. Austrum­uk­rainā krievu terroristi ik­die­nā apšauda frontes līni­jas… tiešām ikdienā! Krimā notiek brutālas tatāru apspiešanas un slepkavības.
s nedrīkstam būt vienal­dzīgi. Tie kaŗa spēki, kas ir sa­gatavojušies ap Ukrainas ro­bežu, pārstāv polītisku va­dību, kas lepojas par spējām ieņemt Latviju, Baltijas reģio­nu un Austrumeiropu. Imperi­jas sapnis tiek mobilizēts un arī nebeigsies.
Latvijai ir laimējies piederēEiropas Savienībai un NATO, bet tas nenosargā no iekšējiem spiedieniem un ne­re­dzamiem uzbrukumiem. Spie­diens tiek vērsts arī pret diasporas sabiedrību. Hibrīd­kaŗš, kiberkaŗš un tautas no­mel­nošana ir konkrēti un ļoti profesionāli izstrādāti… pat nemanāmi. Tas prasa lielāku uzmanību, modrību un atbal­stu mūsu pašu sabiedriskajiem un polītiskajiem aizstāvjiem.
Šinī bīstamā brīdī ukraiņi gan Kanadā, gan Ukrainā lūdz mūsu palīdzību. Ir nepiecie­šams būt vienotiem!
Ukrainā Kanadai ir 200 mi­li­tārie apmācību spēki. Mudi­nām Kanadas valdībai piešķirt  lielāku iespēju ukraiņiem aiz­stā­vēt savu zemi. To pašu no­vēlam Latvijai.
22. janvārī Kanadas Ukrai­ņu kongress rīko „#Stand­WithUkraine" Cam­paign. In­ter­netā tuvāka informācija.
Palīdzēsim, rakstot atbalsta vēstules mūsu vietējiem Ka­na­das parlamenta deputātiem. Pieliekam vēstules paraugu, ko varat izmantot, vienkārši ie­liekot deputāta vārdu un jūsu vārdu attiecīgās vietās. Ja sūtiet uz parlamentārieša ad­re­si Otavā, pasta marka nav vajadzīga. Par vēstules uzrak­stī­šanu liels paldies māc. Ilzei Kuplēnai-Ewart. Deputātu kon­taktu saraksts ir atrodams internetā:
Paldies par atbalstu!
Andris Ķesteris
LNAK prezidents
LNAK