Pilsonība un Dubultpilsonība

STĀJUŠIES SPĒKĀ PILSONĪBAS LIKUMA GROZĪJUMI

TRIMDAS LATVIEŠI – iespēja iegūt Latvijas pilsonību

LATVIJAS PILSOŅI – iespēja saglabāt Latvijas pilsonību

Plašāka informācija:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai trimdinieku mazbērns var reģistrēt pilsonību, ja viņa vecāki vai vecvecāki nav reģistrējuši pilsonību?

Jā, var.

    Go to top...


Vai trimdinieku ģimenei jāreģistrē Latvijas pilsonība vienlaicīgi?

Nē, nav. Nav nekādas nozīmes, kurš no ģimenes locekļiem (vectēvs, tēvs vai dēls utt.) vispirms reģistrē pilsonību.

    Go to top...


Ja iesniedz vairāki ģimenes locekļi, vai pilsonību un radniecību pierādošie dokumenti, piemēram, vectēva un tēva dzimšanas apliecības, jāsagatavo vairākos eksemplāros katram ģimenes loceklim?

Nē, nav, jo vienas ģimenes lieta tiek skatīta un glabāta vienkopus.

 

    Go to top...


Ja kāds no ģimenes locekļiem reģistrē pilsonību vēlāk, vai viņam vēlreiz jāiesniedz visi pilsonību un radniecību pierādošie dokumenti (piemēram, vectēva Latvijas pilsoņa pase utt .)?

Nē, nav, taču iesniegumā vajag norādīt, kurš no ģimenes locekļiem un kādus dokumentus jau ir iesniedzis.

    Go to top...


Vai man ir jāiesniedz ASV vai Kanādas pilsoņa pase un cik ilgi tā tiks paturēta?

Esošā pase nav jānodod vēstniecībā vai jāsūta pa pastu, bet ir jāpievieno tās kopija, turklāt to nevajag notariāli apliecināt un legalizēt.

    Go to top...


Vai ir noteikts termiņš, kādā trimdiniekiem jāreģistrē Latvijas pilsonība?

Nē, nav . Persona, kura atzīstama par trimdinieku, Latvijas pilsonību var reģistrēt neierobežotā termiņā.

    Go to top...


Ko nozīmē ārpus Latvijas izdotu dokumentu legalizēšana?

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Tradicionāli šo funkciju veic ārlietu dienesti un diplomātisko pārstāvniecību konsulārās amatpersonas.

Tā kā Kanāda nav pievienojusies Hāgas konvencijai par legalizācijas prasības atcelšanu, Kanādā izdotiem dokumentiem jābut legalizētiem gan Kanādas Department of Foreign Affairs and International Trade Canada, gan Latvijas vēstniecībā Kanādā.

Par dokumentu legalizēšanas kārtību Kanādā iesakām izmantot Latvijas vēstniecības sagatavoto informāciju:

  • http : //www.mfa.gov.lv/lv/ottawa/konsulara-informacija/dokumentu-legalizacija/

ASV gadījumā dokuments ir vienpusēji jālegalizē tikai ASV attiecīgā štata Office of the Secretary of State ar Apostilli.

 

    Go to top...


Kādos gadījumos nepieciešamas notariāli apliecinātas dokumentu kopijas?

Dokumentu kopiju notariāla apstriprināšana ir nepieciešama tajā gadījumā, ja persona sūta dokumentus pa pastu un neuzrāda (klātienē vai nosūtot pa pastu) vēstniecības vai PMLP darbiniekam dokumenta oriģinālu.

Ja persona uzrāda dokumenta oriģinālu, tad nav nepieciešams sagatavot notariāli apliecinātas kopijas.

Dokumentu notariālām kopijām arī ir nepieciešama legalizācija. Piemēram, ja persona nevēlas sūtīt dokumenta oriģinālu pa pastu, tad dokumenta kopija ir notariāli jāapliecina un arī jālegalizē (Kanādas gadījumā abpusēji, savukārt ASV gadījumā tikai no ASV puses ar Apostilli).

    Go to top...